Logo schenkbouw

 

Bel : 06 - 11 0 11 0 71

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen schenkbouw en consument-bedrijf.

 • Schenkbouw zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
 • De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
 • Schenkbouw draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.
 • De opdrachtgever stelt Schenkbouw in de gelegenheid het werk te verrichten en tijdig alle benodigde goedkeuringen voor het werk te verschaffen (zoals vergunningen e.d).
 • Elektra en water (aansluitings-mogelijkheden) dienen kosteloos door de opdrachtgever beschikbaar gesteld te worden t.b.v uit te voeren werkzaamheden.
 • Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derde uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van schenkbouw behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 • Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, dient de opdrachtgever de daarmee verbandhoudende schade aan schenkbouw te vergoeden als dit aan de opdrachtgever is te verwijten.
 • Opdrachtgever dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dit zo spoedig mogelijk te melden bij schenkbouw.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden / onjuistheden – gebreken aan de on(roerende) zaak waaraan het werk wordt verricht, gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 • Bij overschrijding van een oplever datum kunnen er geen kosten verhaald worden bij Schenkbouw, mits anders overeengekomen op papier.
 • Als de opdrachtgever het object waaraan gewerkt is verricht weer in gebruik neemt, dan wordt de werkplek als opgeleverd beschouwd.
 • Schenkbouw heeft het recht het werk stil te leggen bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen.
 • Opdrachtgever dient te zorgen voor een parkeerpas/of kaart of andere mogelijkheid tijdens de werkzaamheden.
 • Eventuele parkeerkosten komen ten laste van de opdrachtgever en zijn zodoende verrekenbaar.
 • Steigers en liften en hulpmaterialen zijn ten aller tijde verrekenbaar als schenkbouw het nodig acht om uit veiligheidsredenen deze in te zetten om het werk vlot te laten verlopen.
 • Afval : zal altijd middels een container worden afgevoerd en zal volgens de geldende regels worden aangeboden en verrekend met opdrachtgever.
 • Alle materialen die schenkbouw levert zijn en blijven eigendom van schenkbouw tot dat de factuur volledig betaald is.
 • Schenkbouw heeft het recht om de geleverde materialen bij het niet nakomen van de verplichtingen retour te halen en de kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 • Bij werkzaamheden voor derde dient de opdrachtgever op de dag van begin werkzaamheden aanwezig te zijn. en alle gemaakte afspraken op papier en of mail te hebben bevestigd en getekend.
 • afspraken dienen nagekomen te worden.
 • Bij het uitblijven van de gemaakte afspraken heeft schenkbouw het recht om alle gemaakte kosten in rekening te brengen.
 • De betalingen zal in termijnen geschieden. in nader overleg.
 • Alle werkzaamheden met betrekking tot het inmeten van bv kozijnen -glas en of andere materialen voor derde zullen apart door schenkbouw in rekening gebracht worden als schenkbouw de materialen niet levert maar wel inmeet met een gepast uurtarief van 100 euro per uur met een minimum van 1 uur.
 • Schenkbouw is niet aansprakelijk voor geleverde materialen en hulpmiddelen die nodig zijn tbv de materialen geleverd/ besteld door derde,
 • Alle kosten voor de hulpmaterialen geleverd /besteld door derde zijn voor rekening voor derde .
 • Aan alle adviezen van schenkbouw kunnen geen rechten worden ontleent.
 • Schenkbouw is aansprakelijk voor de werkzaamheden waarvoor schenkbouw is ingehuurd.
 • Schenkbouw werk met zzper,s met bepaalde werkzaamheden die zelf verplicht zijn om een passende verzekering te hebben die up to date is.
 • Start van werkzaamheden en volgorde in nader overleg met bewoner en of bedrijfsleider van …. en Schenkbouw ,en de wekelijkse weersverwachting van het KNMI om een snelle verantwoorde uitvoering aansluitend te kunnen laten plaatsvinden.
 • Uiterste zorgvuldigheid in de werkzaamheden en voldoende bescherming c.q. constructieve maatregelen te treffen om de kwaliteit ook op termijn te garanderen voor zover dit niet gedekt is door fabrieksgarantie`s.
 • Materiaalkeuze op basis van gelijkwaardigheid toepassen in goed overleg.
 • Alle uit te voeren werkzaamheden die tijdens het werkbezoek niet zichtbaar waren,aangezien demontage hiervoor nodig is ,zullen tijdens de uitvoeringsfase en vooraf met de bewoner/bedrijfsleider bezien besproken worden.
 • Het herstel van deze onvolkomenheden zullen als meerwerk verrekend worden.
 • Prijsstijgingen buiten onze inmenging zijn verrekenbaar.

Niet opgenomen in offertes

 • Werkzaamheden anders dan omschreven in offerte.
 • Herstellen houtrot, extra hout, isolatie, e.d.
 • Verwijderen, verwerken en/of transporteren van chemisch verontreinigde materialen, zoals b.v. asbest.
 • Architect en constructeur kosten,anders dan genoemd.
 • Geen binnen en buiten schilderwerk opgenomen anders dan genoemd.
 • Elektra /loodgieters of cv werkzaamheden anders dan genoemd.
 • Stuc en tegelwerk anders dan genoemd.
 • Eventuele constructieve en /of gemeentelijke eisen.
 • Eventuele gemeentelijke retributie en precarioleges.
 • Wij gaan er van uit dat er tijden de werkzaamheden geen enkele belemmering is ,indien wij gebruik moeten maken van naastgelegen panden of toegangswegen.
 • Vluchtwegen/deuren nooduitgangen dienen ten aller tijden vrij en bereikbaar te zijn zowel overdag als s,avonds,mits anders overeengekomen.

 

Uitgelichte Projecten

Bekijk alle projecten